HF Mosevang
 

Status ift. vandrør i Mosevang fra sæsonen 2018

Der er pr. 27. oktober indgået den forventede aftale omkring nye vandrør i HF Mosevang. Nyheder herom opdateres nedenfor løbende:
 
25. januar 2018:
Læs seneste nyt ift. vandrør under Nyheder eller her:
 
 
6. november 2017
Vores " blå vand" er meldt færdigt, og er du parat til det, kan du altså skifte til de nye ledninger. Der vil dog også være lukket for dem i vinter.

Vi forventer nyt fra Danjord omkring kloakeringen i begyndelsen af det nye år, og melder ud, så snart vi ved mere.

Mvh. Bestyrelsen
 
 
Opdatering pr. 11. juli 2017:
Vandledningerne ved at være på plads, men her gælder det ligeledes, at der kommer klar melding fra bestyrelsen, når alt er parat.
 
Vi forventer, at vandet vil kunne tilsluttes i løbet af sommeren, men der er ingen krav om at det skal være gjort før udgangen af 2018 (sæsonstart 2019).

For nogle vil tilslutningerne være ganske enkle, mens det for andre vil medføre noget gravearbejde på grundene. Tilbudet fra entreprenøren, når vi når så langt, gælder gravearbejde og tilslutning af kloak. Hvis det er formålstjenligt, vil vandet kunne lægges ned og tilsluttes samtidig.

Vi arbejder stadig på at få et godt tilbud, på at "skyde" vandrørene ind, så man undgår så meget gravearbejde.

ALTSÅ: Der kan ikke tilsluttes noget som helst, hverken vand eller kloak, før der kommer nærmere besked fra bestyrelsen.

Mvh. Bestyrelsen
 
Opdatering pr. 10. januar 2017:
Dan Jord har af Århus Vand fået besked på, at hovedvandledninger ikke må graves ned sammen med kloakledningen.

Det hænger således sammen, at mens kloakken kun skal omkring 80 cm ned på egen grund, (afhængig af krav til fald til fjerneste tilslutningspunkt), skal vandfremføringen før vanduret ligge mindst 110 cm nede, (frostfri dybde for vand) og kan derfor ikke ligge i samme udgravning som kloakken.

Hvis Dan Jord skulle lægge hovedvandledning ned tværs over anden grund, skulle de altså på nævnte baggrund grave en ekstra rende på minimum 110 cm dybde, hvilket ville blive meget dyrt og naturligvis problematisk at skulle grave en andens grund op i så stort omfang.

Aftalen er, at kloak fremføres til nærmeste sokkel, hvorefter det øvrige arbejde er op til den enkelte at få udført. (Bestyrelsen vender tilbage med et konkret tilbud på dette entreprenør- og kloakmester arbejde)

Vanduret, den nye hovedhane, placeres umiddelbart indenfor hæk i direkte forbindelse med hovedledningen i vejen. Herefter er det op til os alle hver især, at føre vandet derhen, hvor vi ønsker det, men efter hovedhanen behøves vandledningen ikke være dybere placeret end 60 – 70 cm, da vanduret også fungerer som aftapningssted før vinteren.

Det er enklere at nedgrave vand end kloak på egen grund, da vandledningen ikke behøver at ligge med et bestemt fald eller i en helt ret linje, og arbejdet kan om ønsket udføres af den enkelte, men det er også en mulighed, at få vandledningen ”skudt” ind, så der kun skal graves op i begge ender.

Bestyrelsen afventer tilbud på dette.

Dan Jord har, i de tilfælde hvor det er muligt, tilbudt at føre vandstikket med ind til kloakbrønden til en billig penge. Dette kan kun lade sig gøre i de tilfælde, hvor vand og kloak alligevel skal føres ind på samme sted på grunden. Det kan aldrig lade sig gøre, i de tilfælde, hvor ens kloakstik er ført over en anden mands grund, på grund af ovennævnte forhold med kravet om frostfri dybde på den del af ledningen, som ligger på den offentlige side af målerbrønden.

Det er naturligvis ærgerligt for dem, hvor det ikke kan lade sig gøre, men man er nødt til at se sådan på det, at alle som udgangspunkt får det samme, og nogen bare er heldige at få lidt mere. Nogle er også heldige, fordi deres hus er placeret på en gunstig måde, eller deres kloak er ført ud på den ”rigtige” side af huset i forhold til den igangværende kloakering. Andre kunnet forberede sig ved om- eller nybygning, og atter andre har desværre en placering af grund, hus og eksisterende installationer, som gør at det bliver dyrere og mere kompliceret for dem at slutte på enten kloak, vand, eller i nogle tilfælde begge dele.

Dan Jord forsøger i videst muligt omfang, at tilgodese den enkelte havelejer, men inden for de rammer, som projektet giver.

Bestyrelsen håber at dette er en forståelig og begrundet forklaring på de to arbejder, der pågår, men er der spørgsmål, besvarer kontakt da gerne Peter fra bestyrelsen.

 
Opdatering pr. december 2016:
Alle vandurer bliver placeres inden for hæk nærmest hovedledningen på vejen. Dog kan der være behov for at etablere separate aftaler, hvor det giver bedst mening.

Alle haver får etableret et vandur og bestyrelsen forventer at den individuelle aflæsning kommer til at ske, når alle er opkoblet på de nye vandrør.

 
Opdatering pr. 2. nov. 2016:
Bestyrelsen har i sidste uge modtaget tilbud fra Danjord vedr. vandrør på kr. 1.385.000 + moms.

Der leveres og monteres målerbrønd til 128 haver, og placeringen af målerbrønden aftales individuelt med den enkelte haveejer, dog således, at stikket afsluttes lige indenfor skel. Det er herefter op til den enkelte at føre vandledning fra skel til hus.

Tilbuddet forudsætter, at arbejdet vedr. vandrør og kloakering foregår i samme periode. Arbejdet omkring udskiftning af vandrør er derfor påbegyndt og vil dermed sammen med kloakering forventeligt være etableret i løbet af sommeren 2017, som tidligere informeret af Danjord.

Bestyrelsen har accepteret tilbuddet for at opnå ovenstående effekt og for at undgå, at vi skal have gravet op i haveforeningen af 2 omgange de kommende år. Derudover opnår vi også årlige besparelser ift. reparationer af de gamle vandrør, som hvert år kræver en ekstra og ofte uforudset udgift samt gener for foreningens beboere.

Den endelige finansiering er endnu ikke på plads, men bestyrelsen arbejder herpå og informerer jer herom, så snart alt er i orden.

Mvh. Bestyrelsen